zondag 25 september 2011

Week 39 - God eren in je werk

God eert het werk; dus eert God in je werk.


©Max Lucado


God eren in je werk.
Mijn gedachten gaan alle kanten uit.
Ik moet denken aan onze gaven en talenten die een ieder van ons heeft ontvangen van God.
Ik moet denken aan de mogelijkheden die wel of niet binnen bereik liggen.
Ik moet denken aan de grote werkeloosheid van deze tijd.
Ik moet denken aan geld; is er genoeg om te studeren of niet.
Ik moet denken aan levensomstandigheden.
Het zou geweldig zijn als we allemaal de baan zouden hebben die we zo graag zouden willen hebben; het werk konden doen wat we geweldig vinden en waar we goed in zijn en nog voldoende zou opleveren ook om van te kunnen leven.
Dan zouden we God het beste eren in, met en door ons werk.
Zo zouden we de gaven en talenten die Hij ons gegeven heeft goed kunnen inzetten en gebruiken.
Helaas is dit voor velen geen realiteit.
Ik denk dat er veel mensen zijn die op dit moment werk hebben wat zij helemaal niet zo leuk vinden, waar zij geen voldoening in vinden of waar zij helemaal niet het gevoel in hebben iets te betekenen voor de samenleving of de wereld.
Werk, wat zij alleen maar doen om geld te verdienen en zo te kunnen voorzien in het onderhoud van henzelf en/of gezin en waarbij ze nu niet bepaald het idee hebben of krijgen dat zij God met dit werk eren.
En toch …
Toch geloof ik dat we God ook hierin kunnen en misschien wel ook moeten eren; simpelweg door de manier waarop we dit werk doen.
Huishoudelijk werk is niet altijd één van de leukste dingen om te doen, soms baal ik er echt van.
Weer die wc, weer die badkamer met al die haren, weer die eeuwig terugkerende was, weer …
En toch geloof ik dat God tegen mij zegt: Doe dit zo goed als je kan, want (ook) hiermee eer je  Mij.
Doe het zo goed als je kunt; met vreugde, omdat het voor mij is.
Misschien is dit wel de sleutel tot het eren van God in ons werk: beseffen dat alles wat we doen, we in wezen voor Hem doen.


'De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.'


Psalm 90:17


Heer,
laat mij bij alles
wat ik doe
voor ogen houden,
dat ik het
voor U verricht,
opdat zo
het werk
mijner handen
tot U komt
als een lofgedicht.


Bevestig mijn werk
en maak het tot een zegen Heer.
Zegen mijn werk
opdat het zij tot Uw glorie en eer.



Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 18 september 2011

Week 38 - De liefde van God

'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden leven.'


1 Johannes 4:9

God is liefde en Hij biedt ons Zijn liefde aan.
Echte, onvoorwaardelijke liefde.
Geen wispelturige liefde; geen liefde die onderhevig is aan stemmingswisselingen, geen liefde die langzaam afneemt of afhankelijk is van allerlei dingen.
Geen liefde die eisen stelt of wilt dat je aan allerlei verwachtingen moet voldoen.
Gods liefde voor ons mensen is echt en puur, onvoorwaardelijk, diep en intens.
Een liefde die het goede met ons voor heeft.
Het grootste bewijs van Zijn liefde vinden we in Zijn geschenk aan ons: Zijn Zoon, Jezus Christus.
God houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn enige Zoon naar de aarde heeft gezonden opdat wij zouden leven.
De zondeval veroorzaakte een diepe en voor ons mensen een onoverbrugbare kloof tussen God en ons en niemand van ons kon die kloof overbruggen, alleen Iemand die zonder zonde was.
En zo zond God Zijn Zoon om de brug te worden tussen Hem en ons; zoveel houdt Hij van ons!

Aan het kruis op Golgotha nam Jezus al onze zonden op Zich; daar droeg Hij de straf die wij hadden verdiend.
Daar stierf Hij voor onze zonden en ongerechtigheden; Hij werd opgewekt uit de dood en ging terug naar Zijn Vader in de hemel, waar Hij voor een ieder die in Hem gelooft een plaats aan het bereiden is.


Verlang je naar echte, onvoorwaardelijke liefde?
Ga dan naar het kruis waar Jezus stierf voor al je zonden.
Leg daar alles neer wat tussen jou en God instaat en ontvang een nieuw leven.
Een leven in liefde.



Wat zou Hij nog meer kunnen doen?
Wat zou Hij je nog meer kunnen bieden?
Hoe zou Hij je nog meer kunnen tonen,
de liefde die Hij heeft voor jou?


Wat zou Hij nog meer kunnen zeggen?
Wat zou Hij je nog meer kunnen geven?
Hoe zou Hij je nog meer kunnen laten zien,
hoeveel Hij van je houdt?


Hij gaf 
wat Hem het dierbaarst
en kostbaarst was;
Hij gaf Zijn Zoon.
In Jezus is al Zijn liefde zichtbaar,
In en door Hem voert Zijn liefde
de boventoon.



Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 11 september 2011

Week 37 - Wat gij niet wilt wat u geschiedt ...

Hoe gaan we met andere mensen om?
Jezus zegt tegen ons dat we andere mensen net zo moeten behandelen als wij door hen behandeld willen worden (Mattheüs 7:12), maar leven we daar ook naar?
Is dat ergens in onze gedachten aanwezig als wij met anderen omgaan, met hen optrekken?
Als we gezellig samen zijn is dat misschien nog niet zo’n probleem, maar wat als een ander iets vervelends zegt of doet; hoe gaan wij daar mee om?
Hoe reageren wij daarop?
Als we maar met één of twee boodschapjes in de rij bij de kassa staan, dan zouden we het fijn vinden als iemand ons voor laat, maar …  doen we dat zelf ook?
We vinden het fijn als mensen vriendelijk tegen ons zijn, ons gedag zeggen, maar … zijn wij dat ook, is dat ook wat wij doen?
Het is fijn als iemand de deur voor je openhoudt en niet voor je neus dicht laat vallen, maar … letten we daar zelf ook op?
Als we ziek zijn, zouden we het fijn vinden als er iemand op bezoek komt, of dat we een kaartje krijgen, maar … gaan wij ook op bezoek, denken wij er ook aan om een kaartje te sturen?
Als wijzelf iets verkeerds hebben gedaan en we vragen om vergeving, dan willen we ook graag vergeven worden, maar … vergeven we zelf ook?

Zomaar wat vragen, zomaar wat gedachten.
Het gaat nog veel verder en soms ook veel dieper.
Vaak echter zijn we meer bezig met hoe wij behandeld worden dan hoe wij met anderen omgaan.
We zien eerder wat mensen verkeerd doen naar ons dan wij naar hen.
‘Ja, maar hij zei dit; zij deed dat …’
En wij?

Nee, makkelijk is het niet; het valt niet mee om je van dit gebod van de Here Jezus steeds bewust te zijn, vooral niet als je slecht heb geslapen, of hoofdpijn heb of de kinderen zijn de hele dag al vervelend, of …
Het vereist een verandering van ons denken, van ons innerlijk en Jezus wil ons daarbij helpen door de kracht van Zijn Geest in ons.
Hij was en is ons voorbeeld, daarom is het ook zo belangrijk om heel dicht bij en met Hem te leven.
Goed voorbeeld doet goed volgen.


'Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.'


Mattheüs 22:37-40


Heer,
vergeef mij,
dat ik Uw gebod
om de ander
lief te hebben 
als mijzelf,
zo makkelijk vergeet
en vaak slechts
alleen
zie en denk,
wat een ander
mij aan deed.


Leer mij,
o Heer,
zo met anderen
om te gaan,
zoals ik dat zo graag
naar mijzelf toe
zou zien.
En doe mij
daarin beseffen
dat ik U,
op die wijze,
het allerbeste
dien.



Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 4 september 2011

Week 36 - Tot een bruikbaar werkstuk in Uw hand.

Het verhaal van de goudsmid.

Enkele vrouwen van een Bijbelstudiegroep lazen samen het boek Maleachi.
In hoofdstuk drie lazen ze over een goudsmid die het zilver reinigde.


Maleachi 3:2,3
'Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?
Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze door louteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.'


Ze vroegen zich af wat dit te betekenen had, juist ook als het gaat om het karakter van God.
Eén van de vrouwen zegde toe een Goudsmid op te zoeken.
Ze maakte een afspraak en ging bij een Goudsmid op bezoek, zonder precies uit te leggen waar ze voor kwam, wat ze wilde weten en waarom.

Ze vroeg hem hoe hij het zilver zuiverde en of ze erbij mocht kijken.
Terwijl ze toekeek legde hij uit dat het zilver op het heetste punt in het vuur moest
komen om alle onreinheden eruit te branden.

De vrouw dacht weer aan het Bijbelgedeelte en vroeg zich af of God ons daarom in de hitte van de beproeving brengt om ons leven te reinigen en te zuiveren.
Toen vroeg ze of de Goudsmid erbij moest blijven zitten tijdens het reinigingsproces.
"Ja", zei de man, "want ik moet er voortdurend mijn oog op houden, zodat het zilver niet te lang in de hitte is en verbrandt".
Toen vroeg de vrouw hoe hij het moment wist dat zilver geheel gereinigd was.
De Goudsmid antwoordde: "O, dat is eenvoudig, als ik mijn eigen beeld weerspiegeld zie in het zilver".


Het verhaal van de Pottenbakker >>Jeremia 18:1-6
Zie ook: >> Jesaja 64:7 en >>Romeinen 9:20,21


De pottenbakker en de klei; de goudsmid en het zilver.
Kneden en vormen, reinigen en zuiveren tot het volmaakte kunstwerk.
Door het vuur gelouterd, heilig en rein gemaakt.
Tot Zijn beeld en gelijkenis.
Door Hem gevormd tot een bruikbaar, vruchtbaar werktuig in Zijn hand.



Maak mij tot
een bruikbaar werkstuk
in Uw hand.


Zoals klei in de hand van de pottenbakker
en zilver in de handen van de goudsmid
beiden worden gevormd
tot hun uiteindelijke doel;
zo bid ik, Heer,
neem mijn leven
en laat het worden
zoals U het heeft
bedoeld.


Zuiver en reinig.
Kneed en vorm.
Louter en heilig.


Verander mij,
van binnenuit
naar buiten toe,
breng door Uw Geest
een verandering
in mij tot stand
en maak mij tot
een bruikbaar werkstuk
in Uw hand.



Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita