zondag 28 augustus 2011

Week 35 - Liefdevol en vriendelijk, ook voor jezelf

'Maar de mensen kwamen erachter en volgden Hem;
Hij ontving hen vriendelijk,
sprak hun over het koninkrijk van God
en maakte gezond wie genezing nodig had.'

Lucas 9:11(WB Vert.)

'Het paasfeest was ophanden.
Jezus wist dat zijn uur gekomen was:
nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan.
Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste.'

Johannes 13:1(WB vert.)

Er zijn maar twee Bijbelvertalingen die het woord vriendelijk gebruiken bij Jezus;
de NBV en de WB vert., verder wordt het woord vriendelijkheid niet in één adem genoemd met de Here Jezus.
Toch geloof ik dat we kunnen zeggen dat de Here Jezus vriendelijk was voor een ieder die Hij ontmoette en ontmoet.
Als ik de evangeliën lees, dan was Hij er voor iedereen die Zijn hulp nodig had.
Hij nam de tijd voor mensen, sprak met hen, genas hen van hun ziekten en kwalen, luisterde naar hun verhalen.
Niemand wees Hij af.
Hij at met tollenaars en dronk water geput door een Samaritaanse vrouw.
Hij raakte melaatsen aan en nam de tijd om naar een Romeinse officier te luisteren.
Hij bemoedigde mensen en werd niet boos toen een bloedende vrouw Hem aanraakte om genezen te worden.
Hij gaf duizenden te eten en werd met innerlijke ontferming bewogen toen Hij een grote schare mensen zag.
Getuigen deze dingen niet van Zijn vriendelijkheid?
Hij beoordeelde niemand op wie zij waren, noch op wat zij hadden gedaan.
Noch op hun fouten, noch op hun tekortkomingen.
Hij was vriendelijk voor iedereen en reikte een ieder de hand tot vergeving en tot genezing.
Zijn liefde voor mensen ging hand in hand met vriendelijkheid.
Hij was vriendelijk voor ieder mens die Hij ontmoette, dus ook voor jou en mij.
Hij was vol liefde voor een ieder die bij Hem kwam, dus ook voor jou en mij.
Hij kent ons als niemand anders.
Al onze zwakheden, al onze geheimen.
Al onze zonden en ongerechtigheden, al onze tekortkomingen.
En nog zijn Zijn ogen vol liefde als Hij naar ons kijkt en is Zijn stem vriendelijk als Hij tot ons spreekt.

Waarom zijn we dan soms zo hard voor ons zelf?
Waarom zijn we dan ook niet wat vriendelijker, liefdevoller, vergevingsgezinder voor ons zelf?

    
                    
In genade neemt Hij ons aan;
liefdevol vergeeft Hij,
wat wij hebben gedaan,
Hij werpt onze zonden
in de diepten der zee,
waarom lopen wij
er dan soms nog mee?
            

-0-0-0-

Heer,
U vergaf mij al mijn zonden,
reinigde mij,
waste mijn leven schoon.
U ontving mij vol liefde,
met een vriendelijk woord,
noemde mij Uw dochter,
Uw zoon.En toch, lieve Heer,
hoe vaak klaag ik
mijzelf weer niet aan?
Kan ik mijzelf
zo moeilijk vergeven?
Terwijl U,
voor al mijn zonden
en ongerechtigheden,
Uw leven heeft gegeven.

In liefde ziet U mij aan,
terwijl ik over mijzelf,
soms hard en liefdeloos,
een oordeel vel.
Vergeef mij, Heer,
en breng ook
op dit terrein van mijn leven
genezing en herstel.Gods rijke zegen

en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 21 augustus 2011

Week 34 - Genade is kenmerkend voor jou

'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
… En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.'

Johannes 1:14,16

'Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.'
Filippenzen 2:5

Als ik het citaat van Max Lucado lees en de tekst uit Filippenzen, dan moet ik denken aan de gelijkenis uit Mattheüs 19 (vers 21:35).
In deze gelijkenis gaat het over vergeven worden, maar niet zelf willen vergeven; over genade ontvangen, maar zelf geen genade willen betonen.
(En de gevolgen daarvan)
De dienstknecht in het verhaal was zoveel kwijtgescholden, maar zelf weigerde hij een ander zijn schuld kwijt te schelden.
En dat, terwijl die ander hem veel minder schuldig was dan wat hij schuldig was aan de koning.
Het was duidelijk niet tot hem doorgedrongen wat de koning had gedaan.
Het lijkt erop dat hij, nog voor hij het paleis uit was, was vergeten wat er was gebeurd.
De diepte, de waarde, de grootte van wat de koning had gedaan, wilde hij schijnbaar niet zien, laat staan zelf uitdragen.

En wij?
Beseffen wij wat God ons in Zijn genade heeft kwijtgescholden?
Zien wij de reikwijdte ervan, de diepte, de ongelooflijkheid?


Genade is een kenmerk van God, een karakteristieke eigenschap.
Zijn genade is zichtbaar geworden in het volbrachte werk van de Here Jezus.
De Here Jezus was vol van genade; de volheid van God woonde in Hem en Zijn leven hier op aarde weerspiegelde dat alles.

Paulus schrijft: ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.’
Jezus was vol van genade; laten wij daarom ook Zijn genade laten zien in ons leven en genade betonen.Doe mij, Heer,
de diepte,
de reikwijdte
en de immense
betekenis
van Uw genade,
beseffen
en nooit
vergeten.


Laat mij
genadig zijn
zoals U mij
genadig was.


Opdat Uw liefde
door mij heen
zal spreken
en toont
Uw genadig
Vaderhart.Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 14 augustus 2011

Week 33 - Bezorgdheid

Bezorgdheid, bezorgd zijn, ons zorgen maken; ik denk dat een ieder van ons wel weet wat dat betekent, wat dat inhoudt en het wel kent.
De tijd waarin we leven is ook geen makkelijke tijd en vele mensen maken zich dan ook zorgen; de één misschien wat meer dan de ander, maar als we kijken naar de toekomst van deze wereld, de mensheid en wat ervan te recht moet komen, dan …
Maar bezorgdheid kan ook heel dichtbij en heel persoonlijk zijn.
Ziekten als kanker, ALS, MS, aids, noem maar op; we zien onze dierbaren strijden en vechten om te leven en maken ons grote zorgen of zij het zullen redden.
We maken ons zorgen over onze financiën, of we onze baan nog zullen kunnen houden of dat we ook ontslagen worden.
En als onze kinderen voor het eerst naar school gaan: zullen ze het wel redden zonder mama of zullen ze worden geplaagd?
Of als ze voor het eerst buiten spelen, of voor het eerst alleen naar school gaan of op zichzelf gaan wonen of  
Zorgen, er zullen altijd dingen zijn waarover we ons zorgen kunnen maken; de vraag is echter hoe gaan we met onze bezorgdheid, onze zorgen om.

Ik moet je bekennen dat ik het heel erg moeilijk vind om me geen zorgen te maken.
Als mijn kind veel langer wegblijft dan afgesproken, dan moet ik heel veel moeite doen om mijn gedachten niet op hun beloop te laten gaan en als mijn zoon de auto eens meeneemt dan moet ik oppassen dat ik niet bij voorbaat al een ongeluk voorzie.
Wat doe ik met mijn zorgen, met mijn bezorgdheid?
Voed ik mijn gedachten met alles wat er mis kan gaan of breng ik mijn gedachten, mijn zorgen bij de Heer?
Voed ik mijn bezorgdheid, laat ik toe dat de boze mijn gedachten bestookt en mijn bezorgdheid aanwakkert of kijk ik omhoog naar mijn hemelse Vader?
De Bijbel zegt: 'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.' (1 Petrus 5:7)
Worden er niet vijf mussen verkocht voor twee stuivers? Toch vergeet God er niet één van! 'Wees dus niet bang, jullie zijn heel wat meer waard dan vele mussen samen. Zelfs de haren op je hoofd, ze zijn allemaal geteld.' (Lucas 12:6,7)
En: 'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.' (Filippenzen 4:6)
God zorgt voor ons en spoort ons aan om op Hem te vertrouwen in elke omstandigheid.
Lees meer >> Psalm 139
                          Lucas 12:22-34Vertrouw in alles op God je Vader,
Hij zorgt voor jou iedere dag opnieuw.
Leg al je zorgen in Zijn handen;
je weet: eens maakt Hij alles nieuw.

-0-0-0-

Heer, ik kom tot U
met al mijn zorgen
en een zwaar gemoed.
Mijn noden drukken
en onstuimig is de storm
die binnenin mij woedt.
Mijn gedachten
gaan met me op de loop
en dreigen me te verslinden.
Wanhoop ligt op de loer
en dreigt mijn zicht op U
te verblinden.

‘Vertrouw op Mij’,
zegt Uw woord;
en steun op eigen inzicht niet.
Vertrouw op Mij
in tijden van vreugde,
maar ook in zorgen
en verdriet.’

Maar Heer, de zorgen
zijn zwaar en drukken mij
ter neer.
Ik kijk omhoog naar U,
van Wie mijn hulp is,
maar mijn hart
gaat als een gek te keer.

Ook in deze tijd
van grote zorgen
wil ik op U vertrouwen, Heer.
En zo stort ik mijn hart uit
en leg alles
in Uw handen neer.

Dan daalt een stille vrede
in mijn door zorgen
geteisterd hart.
En ik ervaar Uw trouw
door Uw liefdevolle hand
om al mijn smart.

En al blijft de weg
die ik gaan moet
diep en zwaar,
opnieuw mocht ik ervaren:
God is daar!


Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 7 augustus 2011

Week 32 - Gods blijdschap over jou

‘… Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou …’


Wat een heerlijk woord!
De Groot Nieuws Bijbel zegt het zo: Hij zal over je juichen van blijdschap!
Als we gehoorzaam zijn aan Hem, aan Zijn woord, zal Hij vol blijdschap zijn; Zich over jou verheugen.
We hoeven niet te leven onder de blik van een toornende God, of van een God die fronsend naar op ons neerziet.
Als we Hem toebehoren, dicht bij en met Hem leven, ontzag voor Hem hebben en gehoorzaam zijn naar Zijn geboden, dan is blijdschap het gevolg.
Dan is er niet alleen blijdschap in ons hart, maar ook Gods hart is dan vervuld met blijdschap, over ons.
Ja, zelfs zo, dat Hij juicht van vreugde!


Laat mijn dagen zo zijn, Vader,
dat U juicht van vreugde
over mij.
Laat mij zo dicht bij
en met U leven,
dat Uw blik vol vreugde zij.
Laat mij gehoorzaam zijn
aan Uw geboden,
opdat Uw hart verheugd is
en blij.
Laat zo mijn dagen zijn, Vader,
dat U juicht van vreugde
over mij.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita