zondag 27 november 2011

Week 48 - Mijn leven is in Zijn hand

Geloof je dat, leef je van daaruit of twijfel je daar wel eens aan?
Ik bedoel, het is makkelijk gezegd: ‘Mijn leven is in Zijn hand’; maar als er moeite, pijn of verdriet op je weg komt, zeg je het dan nog of komt er dan toch iets van twijfel boven?
Als je zekerheden wegvallen, je baan of je gezondheid, zeg je het dan nog zo makkelijk: ‘Mijn leven is in Zijn hand?’
Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik terugkijk in mijn leven, dan zijn er vele momenten geweest dat ik het naar boven uitriep: ‘Ziet U het dan niet? Doet het U niets? Help, Here, ik verga!’
Ik heb geworsteld en gestreden, ik heb gehuild en het uitgeschreeuwd, ik heb het zo vaak zelf geprobeerd.
Ik ben bang geweest, onzeker, soms tot wanhoop gedreven.
En toch …
En toch; ik kwam er steeds weer achter, steeds opnieuw in welke situatie dan ook, wat er ook gebeurde, hoe onzeker alles ook was, hoeveel verdriet of pijn er ook was: Mijn leven is in Zijn hand!
Juist door de diepe dalen van het leven heen leer ik dat mijn leven geborgen is in Zijn hand.
Want juist dan, als ik er voor open sta, ervaar ik Zijn trouw, Zijn liefde, Zijn leiding het meest.
Juist op die momenten, als ik het zelf niet meer weet en het vechten opgeef, kan Hij laten zien hoeveel Hij van mij houdt en dat Hij mij wil leiden.
Zodra ik mijn leven afleg en zeg: ‘Heer, ik kan niet meer, hier ben ik, hier is alles,’ neemt hij het op in Zijn liefdevolle Vaderhanden en volvoert Zijn eeuwige plan.


'…, en niemand kan iets uit Zijn hand roven.'

Johannes 10:29b


Ga maar vol vertrouwen
aan Vaders hand.
Loop de weg maar,
die Hij wijst.
Wees niet bang,
Hij houdt je vast.
Je bent veilig in Zijn hand.


Ga maar vol vertrouwen
aan Vaders hand.
Hij houdt van jou,
zo onnoemelijk veel.
Het beste heeft Hij
met je voor.
Je bent veilig in Zijn hand.


Ga maar vol vertrouwen
aan Vaders hand.
Vertrouw je leven
maar aan Hem toe.
Wees niet bang,
Hij zal voor je zorgen.
Je bent veilig in Zijn hand.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 20 november 2011

Week 47 - Je bent geliefd

Wat is onze God een onvoorstelbaar groot en liefdevol God.
Wat is Zijn trouw groot.
Wat is Zijn liefde groot.
Wat is Zijn geduld groot.
Wat is Zijn vergeving groot.
Wat is Zijn …. vul zelf maar in, groot.

Soms heb je geen zin om te doen wat Hij van je vraagt, doe je net alsof je Hem niet hoort en je verstopt je.
En Hij?
Wordt Hij boos en keert Hij je de rug toe?
Nee, Hij zoekt je; Hij roept je.


Wij hebben de zonde de wereld in gebracht  en daarmee een onoverbrugbare kloof veroorzaakt tussen God en ons.
Een kloof die wij zelf nooit kunnen overbruggen.
En Hij?
Hij kan het wel en hij heeft het ook gedaan.
Wij zondigen en Hij brengt het grootst denkbare offer, Zijn Zoon.
En dit alles zodat wij weer bij Hem kunnen komen, in Zijn nabijheid, in Zijn aanwezigheid.


De mens bedekte zich met vijgenbladen om zijn naaktheid te bedekken.
En Hij?
Hij staat klaar om je de mantel van gerechtigheid te geven.


Wij doen verkeerd en Hij?
Hij staat klaar om ons vol liefde in Zijn armen te sluiten, ons te vergeven en om ons te kleden met het mooiste kleed.


Als Hij dit alles voor ons doet, voor ons over heeft, hoe kunnen we dan nog twijfelen aan Zijn liefde?
Hoe kunnen we ons dan nog afvragen of we geliefd zijn?
 Jij verstopt je,
Ik zoek.


Jij loopt weg,
Ik roep.


Jij verdwaalt,
Ik wijs de weg.


Jij zondigt,
Ik vergeef.


Jij bent verloren,
Ik red.


Jij sterft,
Ik geef je leven.


Mijn kind, Ik heb je lief.
Mijn kind, je bent geliefd!Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 13 november 2011

Week 46 - Onze God is een heilig God

Al weleens eerder heb ik aangegeven dat ik niet altijd wat kan met de stukjes die in de agenda staan, soms komt dat door de vertaling, die mijn inziens heel anders is dan wat hij in het Engels schrijft en soms kan ik het gewoon niet Bijbels onderbouwen of terug vinden of schiet mijn inzicht te kort.
Dan neem ik de vrijmoedigheid om het hoofdonderwerp eruit te halen er daar over na te denken.
Zo ook deze keer.


Het woord waar het uiteindelijk deze keer om gaat is ‘Heilig’.
Max Lucado gebruikt het hier in de context dat alles wat God doet heilig is, mijn gedachten gaan naar God, Die Heilig is.


'Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig.'

Openbaring 15:4

'Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.'
1 Petrus 1:15,16

'Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.'

Psalm 99:5

'Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.'
1 Samuel 2:2

'Toen zei Jozua tegen het volk: U zult de HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een na-ijverig God.
Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven.'

Jozua 24:19

En ook in Leviticus staat het verschillende keren: '… want Ik ben heilig!'

God is een heilig God.
Heilig betekent verheven, onaantastbaar, onverbreekbaar, onkreukbaar, deugdzaam, onaanraakbaar, onaantastbaar, oprecht, zonder zonde, volmaakt.
Onze God is een heilig God en al is Jezus, die Zelf God is, mens geworden, het heeft niets veranderd aan de heiligheid van God.
God is in Jezus heel dicht bij de mens gekomen, maar er is niets veranderd aan Zijn heiligheid.


Tegenwoordig lijkt er soms steeds minder ontzag te zijn voor deze Heilige God.
Soms lijkt het wel alsof men Hem in de broekzak heeft.
De wijze waarop er soms over God gesproken wordt, is verre van ‘vol eerbied en heilig ontzag’.
Wanneer wordt Zijn heiligheid nog benadrukt?


Als ik lees in het Oude testament hoe de zonen van Aäron ter plekke dood vielen vanwege hun verkeerde handelingen bij het brengen van een offer; als ik denk aan de man die dood neerviel, terwijl hij de Ark des Verbonds tegen wilde houden toen die dreigde te vallen?
Kijk eens mee wat er staat in Exodus 33: 19-23.
Mozes wilde de heerlijkheid van God zien en God zei:
'Ik zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de Heere uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.
U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.
Zie, hier is een plaats bij Mij , waar u op de rots moet gaan staan.
En dan zal het gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.
En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.'


Onze God is een Heilig God, een ontzagwekkende God.
En deze God, deze heilige God, buigt Zich naar de mens en komt hem in Zijn Zoon, Jezus Christus, tegemoet.
Maar ook Jezus, sprak en bad altijd vol eerbied en ontzag met Zijn Vader.


Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik deze woorden lees over Mozes’ ontmoeting met God; kijk naar hoe Jezus omging met Zijn Vader, dan buigen mijn hoofd en knieën zich als vanzelf voor zoveel heiligheid en mijn hart vult zich met diep ontzag voor deze heilige God.


Heilig bent U, Heer,
God Almachtig.
Heilig bent U, o God,
verheven, volmaakt en waarachtig.
Heilig bent U,
de Alpha en de Omega.
Degene, Die zowel aan het begin
als aan het einde staat.
Heilig bent U,
de Ik ben die Ik ben.
Heilig bent U,
de Enige Die ons allen
bij name kent.


Heilig, heilig, heilig bent U,
o God Almachtig.
Heilig, heilig, heilig bent U,
hoogverheven en waarachtig.


- Amen -Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


Aanvulling 13-11-2023
Daar de geschreven stukjes op dit Blog komen mijn agenda van 2011 heb ik geen idee meer wat Lucado had geschreven, dus daar kan ik niets meer van of over zeggen, maar met dat het gedicht en daarmee het stukje mij vandaag weer onder ogen komt, en ik het opnieuw lees, komt er één ding in mijn gedachten: Onze God is een Heilig God, daarom is alles wat Hij doet heilig!

zondag 6 november 2011

Week 45 - God houdt van je

'Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit.'


Jesaja 49:15


In dit leven lopen we regelmatig aan tegen de onvolmaaktheid die met de zonde de wereld in kwam.
Niets in dit leven is meer volmaakt.
We beloven elkaar dingen, maar regelmatig kunnen we onze beloften niet nakomen.
We beloven elkaar voor altijd trouw, maar het aantal echtscheidingen rijzen de pan uit.
De kinderen uit deze gebroken gezinnen gaan er hierdoor vaak zelf al vanuit dat hun relatie ook stuk kan gaan en met deze houding stappen ze een relatie of een huwelijk in.
We zeggen van elkaar te houden, maar de liefde bekoelt aardig als de ander ons kwetst, pijn of verdriet doet.
De vele Tv-programma’s die ruzies proberen bij te leggen getuigen ervan hoe de onderlinge liefde, zelfs binnen gezinnen, geen gewoon iets is.
Onvoorwaardelijke liefde is in deze huidige wereld een kostbaar en kwetsbaar goed en geen vanzelfsprekendheid.


En toch is er één Vader die onvoorwaardelijk van Zijn kinderen houdt.
Die trouw is, al zijn Zijn kinderen ontrouw.
Die lief blijft hebben, al doen Zijn kinderen Hem nog zoveel pijn en verdriet.
Die blijft wachten met open armen als Zijn kinderen weglopen.
Die altijd Zijn beloften nakomt, al doen wij dat niet.
Die betrouwbaar is voor de volle 100 %.


Al zouden je vader of moeder je verlaten of vergeten, Hij, de hemelse Vader, zal je niet verlaten, noch vergeten.
Nooit.
Hij houdt van Zijn kinderen met een onvoorwaardelijke liefde.
Er is er Eén
Die onvoorwaardelijk van je houdt.
Die niet kijkt
naar wie je bent of waar je vandaan komt.
Er is er Eén
wiens liefde dieper en groter is
dan we ons ooit voor kunnen stellen.
Een liefde,
waarbij al het andere verstomd.


Er is er Eén
Die dagelijks wacht op jou,
om je te vertellen
hoeveel Hij van je houdt.
Er is er Eén
wiens hart verlangt
jou al Zijn liefde te geven.
Een liefde,
die leidt naar jouw behoud.Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita