zondag 13 november 2011

Week 46 - Onze God is een heilig God

Al weleens eerder heb ik aangegeven dat ik niet altijd wat kan met de stukjes die in de agenda staan, soms komt dat door de vertaling, die mijn inziens heel anders is dan wat hij in het Engels schrijft en soms kan ik het gewoon niet Bijbels onderbouwen of terug vinden of schiet mijn inzicht te kort.
Dan neem ik de vrijmoedigheid om het hoofdonderwerp eruit te halen er daar over na te denken.
Zo ook deze keer.


Het woord waar het uiteindelijk deze keer om gaat is ‘Heilig’.
Max Lucado gebruikt het hier in de context dat alles wat God doet heilig is, mijn gedachten gaan naar God, Die Heilig is.


'Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig.'

Openbaring 15:4

'Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.'
1 Petrus 1:15,16

'Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.'

Psalm 99:5

'Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.'
1 Samuel 2:2

'Toen zei Jozua tegen het volk: U zult de HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een na-ijverig God.
Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven.'

Jozua 24:19

En ook in Leviticus staat het verschillende keren: '… want Ik ben heilig!'

God is een heilig God.
Heilig betekent verheven, onaantastbaar, onverbreekbaar, onkreukbaar, deugdzaam, onaanraakbaar, onaantastbaar, oprecht, zonder zonde, volmaakt.
Onze God is een heilig God en al is Jezus, die Zelf God is, mens geworden, het heeft niets veranderd aan de heiligheid van God.
God is in Jezus heel dicht bij de mens gekomen, maar er is niets veranderd aan Zijn heiligheid.


Tegenwoordig lijkt er soms steeds minder ontzag te zijn voor deze Heilige God.
Soms lijkt het wel alsof men Hem in de broekzak heeft.
De wijze waarop er soms over God gesproken wordt, is verre van ‘vol eerbied en heilig ontzag’.
Wanneer wordt Zijn heiligheid nog benadrukt?


Als ik lees in het Oude testament hoe de zonen van Aäron ter plekke dood vielen vanwege hun verkeerde handelingen bij het brengen van een offer; als ik denk aan de man die dood neerviel, terwijl hij de Ark des Verbonds tegen wilde houden toen die dreigde te vallen?
Kijk eens mee wat er staat in Exodus 33: 19-23.
Mozes wilde de heerlijkheid van God zien en God zei:
'Ik zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de Heere uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.
U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.
Zie, hier is een plaats bij Mij , waar u op de rots moet gaan staan.
En dan zal het gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.
En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.'


Is dit een God met wie je een kopje thee kunt drinken en kan babbelen?
Is dit een God waarmee je een potje kunt knikkeren?
Ik geloof het niet.
Onze God is een Heilig God, een ontzagwekkende God.
En deze God, deze heilige God, buigt Zich naar de mens en komt hem in Zijn Zoon, Jezus Christus, tegemoet.
Maar ook Jezus, sprak en bad altijd vol eerbied en ontzag met Zijn Vader.


Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik deze woorden lees over Mozes’ ontmoeting met God; kijk naar hoe Jezus omging met Zijn Vader, dan buigen mijn hoofd en knieën zich als vanzelf voor zoveel heiligheid en mijn hart vult zich met diep ontzag voor deze heilige God.


Heilig bent U, Heer,
God Almachtig.
Heilig bent U, o God,
verheven, volmaakt en waarachtig.
Heilig bent U,
de Alpha en de Omega.
Degene, Die zowel aan het begin
als aan het einde staat.
Heilig bent U,
de Ik ben die Ik ben.
Heilig bent U,
de Enige Die ons allen
bij name kent.


Heilig, heilig, heilig bent U,
o God Almachtig.
Heilig, heilig, heilig bent U,
hoogverheven en waarachtig.


- Amen -Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

Geen opmerkingen:

Een reactie posten